Zaštita pri brušenju

Povećane radne periferne brzine

on 15 Rujan 2010
Hitova: 2951

Sve periferne brzine koje prelaze vrijednosti navedene u tabeli normalnih maksimalnih radnih perifernih brzina i radna periferna brzina 50 m/s, se računaju kao povećane.
Brusne ploče za povećane radne periferne brzine su označene, preko cijelog prečnika, jednom ili dvjema crtama u odgovarajućoj boji.

Povećane radne periferne brzine
Upotreba brusnog alata kod povećanih radnih perifernih brzina je dozvoljena samo ako je brus deklariran za takvu upotrebu, i to samo na brusnim mašinama koje imaju odgovarajuću konstrukciju i zaštitu. U državama gdje su propisi u vezi sa zaštitom pri brušenju uređeni na poseban način, potrebne su upotrebne dozvole ovlašćenih institucija kao što su DSA (za Njemačku), SUVA (za Švicarsku).
Swatyjevi proizvodi su izrađeni u skladu sa europskim standardima za zaštitu i nose oznaku OSA:
- brusevi sa keramičkim i smolnim vezivom
- EN 12413
- superabrazivi EN 13236
- brusni alati na podlozi (lamelarni brusevi, fiber diskovi) EN 13743
Brusevi označeni različitim bojama

Periferne brzine brusnog alata od korunda i silicij karbida

on 15 Rujan 2010
Hitova: 3665
Maksimalno dozvoljene radne brzine

Maksimalno dozvoljena periferna radna brzina brusa zavisi od:
• oblika i dimenzija brusa
• sastava brusa
• načina upotrebe
• konstrukcije mašine

Periferne brzine se dijele na normalne i povećane.

Tabela normalnih maksimalnih perifernih radnih brzina
Periferne brzine
Sve brusne ploče koje proizvodimo, kao i one za povećane radne brzine, odgovaraju zaštitnim normama FEPA i Njemačkim zaštitnim propisima VBG-UVV 49.

Ravnanje brusnog alata

on 15 Rujan 2010
Hitova: 6821
Ako se kod upotrebe brusna ploča otopi ili začepi strugotinom ili ako dođe do geometrijskih odstupanja, moramo brusnu ploču poravnati.
 Kod rada sa dijamantskim poravnačima vodimo računa o ovome:
• kod izbora poravnjača sa jednim dijamantskim zrnom, za orjentaciju nam treba ova tabela:

Prečnik brusa D (mm) Karat ( 1 Karat = 0,2 g )
 100  0,25 - 0,5
150 0,3 - 0,6
200 0,5 - 1
300 0,8 - 1,2
400 1 - 1,5
500 1,2 - 2,5
600 2 - 3
800 i više 3


• radni ugao između brusnog alata i poravnjača sa jednim dijamantskim zrnom iznosi 100 do 150.
• dubina skidanja ne smije da prolazi 0,03 mm.

Radni kut brusnog alata i poravnanja sa više dijamantskih zrna iznosi 90°
• radni kut između brusnog alata i poravnjača sa više dijamantskih zrna iznosi 90°

Obilno hlađenje prije poravnanja
• još prije poravnanja omogućimo obilno hlađenje usmjereno direktno na dijamant

Finiju površinu postižemo sa manjom dubinom skidanja i manjim pomicanjem

Postavljanje brusnog alata

on 15 Rujan 2010
Hitova: 7101
Postupak
Brusne ploče treba da postavljaju samo iskusni i odgovorni radnici. Prije postavljanja potrebno je, na slobodno visećoj brusnoj ploči, izvesti ispitivanje na zvuk. Montaža brusne ploče na vreteno ili drugu napravu za pričvršćivanje mora proteći lako i bez upotreba sile i mora osigurati sigurno postavljanje. Brusnu ploču treba pričvrstiti prirubnicama od ljevanog željeza, čelika ili sličnog materijala, osim kad način upotrebe ili vrsta rada ne zahtjevaju drugačiji način pričvršćivanja. Između brusne ploče i prirubnice za pričvršćavanje moramo postaviti podlogu od elastičnog materijala (guma, meki karton, polst, koža, ... ). Poslije svakog novog postavljanja treba brusnu ploču pustiti u probni rad. Probni rad treba da traje najmanje 5 minuta, pri punoj radnoj brzini. Pri tom treba preduzeti mjere zaštite u zoni opasnosti u blizini mašine.
Tek po ovako uspješno obavljenim probama, možemo početi sa upotrebom brusa.
Pri radu ne smijemo prekoračiti maksimalno dozvoljenu perifernu brzinu koja je označena na etiketi ili na brusu. Zato još prije montaže provjerimo, da li broj obrtaja u minuti, koji je naveden na mašini, ne prelazi maksimalno dozvoljen broj obrtaja brusnog alata.
Posebnu pažnju treba posvetiti brusnim mašinama, koje imaju mogućnost promjene broja okretaja brusnog alata i brusnim mašinama sa pneumatskim pogonom.
Kod brusnih alata koje pričvršćujemo na noseće ploče (brusne ploče, obruči, segmenti) vijcima imaju zato ugrađenu jednu ili više vijaka, obavezno provjeravamo dužinu vijaka za pričvršćivanje.
Oni nesmiju biti predugački jer prilikom pričvršćivanja mogu da iščupaju matice.

Pričvršćivanje ravnih brusnih ploča
Pričvršćivanje prirubnicama na osovinu

Ravne brusne ploče sa malim otvorima
Način pričvršćivanja i vrste prirubnica za pričvršćivanje za različite oblike brusnog alata, kako ih propisuje DSA.

Ravne brusne ploče sa velikim otvorima
D = prečnik brusa
S = prečnik prirubnice za pričvršćavanje
Brusne ploče bez zaštitnog kućišta

Ravne brusne ploče sa velikim otvorima

Brusne ploče bez zaštitnog kućišta
Brusne ploče bez zaštitnog kućišta

Lepljenje na montažnu podlogu
Lepljenje na montažnu podlogu

Brusne ploče i obruči za ravno brušenje, ljepljeni na metalne prirubnice.

Zategnuti na montažnu podlogu
Zategnuti za montažnu podlogu
Brusne ploče i obruči sa ugrađenim maticama za ravno brušenje, prišrafljeni za metalnu prirubnicu.

Redosljed zatezanja vijaka
Redosljed zatezanja vijaka
Za zatezanje šrafova kod prirubnica sa većim brojem vijaka upotrebljavamo momentni ključ. Upotrebljeni navoj po pravilu ne smije da prijeđe 27 Nm. Zatezanje vijaka vrši se u križnom redosljedu (gledaj sliku).

Postavljanje segmenata u glavu za pričvršćivanje
Postavljanje segmenata u glavu za pričvršćivanje
Glava za pričvršćivanje za postavljanje segmenata.

Postavljanje sa centralno ugrađenim elementima za pričvršćivanje
Postavljanje sa centralno ugrađenim elementima za pričvršćivanje
Postavljanje bruseva sa ugrađenom maticom ili sa stablom.

Posle montaže namještamo zaštitno kućište.

Preporuke

on 15 Rujan 2010
Hitova: 3188
Brušenje može biti:
• mokro: sa upotrebom tekućine za hlađenje ili
 • suho: bez upotrebe tekućine za hlađenje.

Grubo čišćenje brušenjem i rezanje su po pravilu suho brušenje. Brušenje nemetala, precizno brušenje i (u većini slučajeva) brušenje alata se izvodi sa upotrebom tekućine za hlađenje. Brusni alati sa keramičkom vezom nisu osetljivi na kemijski utjecaj tekućine za hlađenje.
Kada pri mokrom brušenju upotrebljavamo alate sa smolnim vezivom, treba izabrati posebna veziva, koja su manje osjetljiva na djelovanje tekućine za hlađenje.
U takvom slučaju, kod naručivanja treba navesti da će brus biti upotrebljen pri mokrom brušenju.
Smolna veziva predviđena za mokro brušenje su B03, B08, B09, BIO, BIL
Kod mokrog brušenja moramo poštovati ova pravila:
• hlađenje neka bude obilno, mlaz tekućine za hlađenje mora biti širok kao brusni alat i usmjeren tako da ispire brusni alat i hladi predmet obrade.
• sredstvo za hlađenje mora ispunjavati sledeće zahtjeve:
• mora imati učinak hlađenja, podmazivanja, kao deterdžentni i antikorozivni učinak
• ne smije da se pjeni
• ne smije biti zapaljivo
• ne smije biti podložno kvarenju
• i ekološki neškodljivo

Upozorenje: Ako je brušenje mokro, po završenoj obradi, obavezno je centrifugiranje brusnog alata. To je potrebno, jer je brus natopljen tekućinom za hlađenje, neuravnotežen i pri ponovnom puštanju mašine može da uzroči lom. Kod bruseva sa smolnom vezom, centrifugiranje je potrebno iz još jednog razloga, da spriječi štetno djelovanje tekućine za hlađenje u toku mirovanja brusa.